Klacht- en tuchtrecht

Wij voldoen aan de Wkkgz via de registratie bij het NIBIG en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Heeft u een klacht dan kunt via de volgende link uw klacht

daar kwijt. https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

Als de klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. U kunt dat met de volgende link in gang zetten. https://zorggeschil.nl/melding/.

 

Ook via onze beroepsvereniging NVAGT zijn wij bij een klachten commissie aangesloten, meer info hierover, zie hieronder.

KLACHTEN FORMULIER NVAGT KLIK HIER

Protocol van Klachtbehandeling via NVAGT                                                                                   logo-nvagt
(zie beroepscode 3.4)

1. De klacht komt schriftelijk binnen bij het kantoor van de NVAGT. De administratief
medewerkster stuurt de klacht door naar de Kamer voor Ethische vraagstukken.

2. De administratief medewerkster stuurt een bevestiging van ontvangst aan de
klager met vermelding van de datum waarop de klacht is doorgestuurd naar de
Kamer voor Ethische vraagstukken.

3. De KEV onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht niet
ontvankelijk wordt verklaard meldt de KEV aan de desbetreffende therapeut dat
er tegen hem/haar een niet-ontvankelijke klacht was ingediend.

4. Indien de klacht ontvankelijk is, wordt de Kamer van Klachtbehandeling
samengesteld.

5. De kamer van klachtbehandeling stuurt de klacht door naar de aangeklaagde
therapeut.

6. Dit (punt 1 t/m 5) dient in zijn geheel binnen 1 maand afgehandeld te zijn,
gerekend vanaf de datum van ontvangst.

7. De therapeut stuurt binnen 3 weken na ontvangst van de klacht een verweer naar
het secretariaat.

8. Het verweer wordt doorgestuurd naar de Kamer van Klachtbehandeling en de
betreffende klager.

9. De Kamer van Klachtbehandeling organiseert uiterlijk 4 weken na ontvangst van
het verweer een zitting met beide partijen. De partijen kunnen zich laten bijstaan
door een raadsman/vrouw.

10. De uitspraak is uiterlijk 4 weken na de zitting.

11. De partijen kunnen een gemotiveerd verzoek tot afwijken van de vastgelegde
termijnen indienen.

12. De voorzitter van de Kamer van Klachtbehandeling waarschuwt de partijen
onverwijld wanneer de vastgestelde termijnen niet haalbaar zijn en verduidelijkt
de motieven daarvoor.

13. De uitspraak wordt schriftelijk vastgelegd door de voorzitter van de Kamer van
Klachtbehandeling en onder gesloten omslag in het dossier van de therapeut
bewaard op het NVAGT kantoor.

Dit protocol is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2014